Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu iDomeny.eu umístěného na webovém rozhraní www.idomeny.eu (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností:

Lukáš Kašparovský, se sídlem Biskupství 138, 783 44 Náměšť na Hané

IČ: 093 57 611

Není plátcem DPH

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce

adresa pro doručování: Biskupství 138, 783 44 Náměšť na Hané

telefonní číslo: +420 776 484 165

kontaktní e-mail: lukas@kasparovsky.cz

jako prodávajícím

a vámi

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy o převodu doménového jména prostřednictvím webového rozhraní (dále jen jako „smlouva“).

1.2. Prodávající upozorňuje, že převod doménového jména představuje postoupení pohledávky a práv s ní spojených vůči registrátorovi doménového jména (dále jen „doména“). Kupující bere na vědomí, že zápis jeho osoby jakožto nového držitele domény se provádí prostřednictvím příslušného registrátora, tj. osoby, která má přístup do příslušného registru a spravuje pro držitele jejich doménová jména u správce takového registru.

1.3. Kupující bere na vědomí, že při převodu domény může dojít ke zdržení provedení změny registrace nového držitele domény ze strany registrátora nebo správce domény (zejména z důvodu technického výpadku databáze a/nebo administrativních záležitostí). Smluvní strany prohlašují, že tato skutečnost neznamená porušení smluvních povinností ani jedné ze smluvních stran. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální možné úsilí k odstranění příčiny takového zdržení k tomu, aby k převodu domény došlo bez zbytečného průtahů.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smluvní strany si mohou sjednat práva a povinnosti odchylně od obchodních podmínek. Odchylná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.5. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby, a to ve smyslu § 420 občanského zákoníku. S kupujícími, kteří jsou spotřebiteli, nelze smlouvu uzavřít.

1.6. Právo k doméně nabývá kupující okamžikem registrace doménového jména v jeho prospěch v příslušném registru.

1.7. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam domén včetně popisu základních informací jednotlivých položek. Prezentace domén uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2. Kupující podává objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednané domény, zvolený způsob platby a kontaktní údaje kupujícího (zejména jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

2.3. V případě, že kupující zruší objednávku předtím, než bude prodávajícím přijata, má prodávající nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zpracováním objednávky kupujícího.

2.4. Prodávající není povinen obdrženou objednávku přijmout. Nepřijatá objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn kontaktovat kupujícího a ověřit si, že kupující je podnikatelem, a ověřit si úplnost, pravost a vážnost objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.5. O obdržení objednávky bude prodávající kupujícího informovat. Informace o obdržení objednávky je zároveň přijetím objednávky ze strany kupujícího. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy byla kupujícímu doručena informace o přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

2.6. Kupující není oprávněn přijatou objednávku, a tedy uzavřenou smlouvu, jednostranně zrušit. Přijatou objednávku lze na základě žádosti kupujícího zrušit a smlouvu tímto ukončit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího.

2.7. V případě zrušení přijaté objednávky, a tedy ukončení smlouvy na žádost kupujícího a se souhlasem prodávajícího, má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny domény. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.

3. Převod domény

3.1. Prodávající zahájí veškeré úkony směřující k převodu domény bez zbytečného odkladu po úhradě ceny domény dle článku 4 těchto obchodních podmínek.

3.2. Převod domény se provádí nejčastěji elektronicky prostřednictvím příslušného registrátora, není-li uvedeno jinak. Prodávající a kupující smlouvou udělují takovému registrátorovi pokyn k tomu, aby byl převod domény proveden u správce příslušného registru.

3.3. Na žádost prodávajícího doručí příslušný registrátor na e-mailovou adresu kupujícího žádost o souhlas s převodem domény z prodávajícího na kupujícího, není-li uvedeno jinak. Pro dokončení převodu je nutné, aby kupující udělil svůj souhlas s převodem domény registrátorovi prostřednictvím e-mailu, není-li uvedeno jinak.

3.4. Kupující prohlašuje, že se seznámil s pravidly registrace domén pod vybranou TLD (Top Level Domain) a souhlasí s nimi. Tato pravidla jsou dostupná na internetových stránkách správce zvolené TLD.

3.5. Někteří registrátoři mohou po kupujícím požadovat provedení určitého kroku, např. odsouhlasení podmínek nebo podepsání smlouvy. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za neúspěch registrace, pokud požadované podmínky registrátora kupující nesplní.

3.6. Pro registraci doménového jména používá prodávající údaje, které mu kupující poskytl při procesu objednávky. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za následky způsobené uvedením chybných údajů ze strany kupujícího.

3.7. Prodávající předá po registraci domény ve prospěch kupujícího v příslušném registru kupujícímu veškeré doklady k doméně a sdělí mu vše, co je k uplatnění domény zapotřebí.

4. Platební podmínky

4.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu domény bezhotovostně před převodem domény na bankovní účet prodávajícího, případně jiným způsobem, který bude uveden na webovém rozhraní.

4.2. Cena domény je splatná do sedmi dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu domény je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny domény je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky domény, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

4.5. Platba domény je možná v českých korunách (Kč).

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Do doby převodu domény v příslušném registru je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny domény déle než 2 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny domény, splatnou první den po vzniku nároku na tuto smluvní pokutu. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, není-li převod domény proveden ani po více než 6 týdnech ode dne zaplacení kupní ceny domény.

5.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy si jsou smluvní strany povinny vrátit vzájemná plnění.

6. Reklamace

6.1. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku.

6.2. Kupující je oprávněn reklamovat doménu, pokud není ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že doména odpovídá popisu na webovém rozhraní nebo v komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím vztahující se ke smlouvě; případně, že doména nemá právní vadu apod.

6.3. Reklamaci domény je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 6 měsíců od registrace domény, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu či kontaktní adresy prodávajícího, na adrese sídla prodávajícího nebo v jeho provozovně, je-li zřízena. Aniž jsou dotčena jakákoliv práva kupujícího z vadného plnění dle výše uvedeného, je nicméně vhodné informovat prodávajícího neprodleně po zjištění vady, a to na kontaktní e-mail prodávajícího.

6.4. Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla reklamace kupujícím uplatněna.

6.5. V případě, že byla doména poskytnuta vadně, má kupující právo zejména na odstranění vady. Nelze-li vadu odstranit, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny domény. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy, je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy. Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

6.6. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před registrací domény věděl nebo vadu sám způsobil, zejména porušením těchto obchodních podmínek či právních předpisů.

6.7. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

– uchovávat jako důvěrné;

– neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;

– nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

– nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

8. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

8.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Kupující nesmí obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

8.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmí kupující používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní kupující dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit kupujícímu přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále

povinen uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Prodávající upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

9.2. Smluvní strany si sjednávají místní příslušnost obecného soudu prodávajícího k projednávání veškerých případných sporů souvisejících s právními poměry založenými těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021